Informacja dot. przetwarzania danych osobowych:

Szanowna/-ny Pani/Panie,

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Trike & Bike Customs Tomasz Olszowski, ul. Płk Jana Kilińskiego 29d, 44-200 Rybnik, NIP: 6422635623  email:olszowski.tomasz.to@gmail.com
 2. Trike & Bike Customs Tomasz Olszowski będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe przekazane w trakcie kontaktu przede wszystkim w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytania lub rozpatrzenia Pani/Pana wniosków, oświadczeń i żądań, do czego Trike & Bike Customs Tomasz Olszowski , jest uprawniona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „RODO”).

Ponadto Trike & Bike Customs Tomasz Olszowski będzie przetwarzała Państwa dane w następujących celach:

 1. a)prowadzenia marketingu własnych usług, w tym w zakresie udzielonych zgód na sposoby otrzymywania informacji handlowych – do czego Trike & Bike Customs Tomasz Olszowski jest uprawniona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionym interesem jest promowanie własnej działalności),
 2. b)ustalenia, dochodzenia i obrony przed Pani/Pana ewentualnymi roszczeniami – do czego Trike & Bike Customs Tomasz Olszowski jest uprawniona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionym interesem jest obrona przed Pani/Pana ewentualnymi skargami lub zarzutami podnoszonymi w postępowaniu sądowym).
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia sprawy i udzielenia odpowiedzi. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/-ny do podania danych osobowych, ale w przypadku ich niepodania, Trike & Bike Customs Tomasz Olszowski nie będzie w stanie ustalić Pani/Pana tożsamości i zająć się sprawą oraz przedstawić Pani/Pana w wybranym kanale komunikacji aktualnej oferty.
 4. O tym jak długo Trike & Bike Customs Tomasz Olszowski będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe będzie decydował cel ich przetwarzania. Oznacza to, że dane będą przetwarzane odpowiednio przez okres do czasu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wystąpienie, a po tym okresie – do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych ze sposobem załatwienia sprawy. W zakresie marketingu usług, do czasu wniesienia sprzeciwu.
 5. Realizując ww. cele przetwarzania Trike & Bike Customs Tomasz Olszowski będzie przekazywała Państwa dane osobowe:
 6. a)swoim podwykonawcom:
 • dostawcom systemu informatycznego;
 • operatorom pocztowym;
 • innym kategoriom odbiorców jeśli będzie to niezbędne do prawidłowego załatwienia sprawy, wykonania umowy lub dochodzenia roszczeń lub obrony praw Trike & Bike Customs Tomasz Olszowski
 1. b)innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 3. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub sprzeciwu uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją.
 4. Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który mógłby skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.